ทริป

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึง ใช้งาน หรือรับเนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ KAYAK แอปพลิเคชันบนมือถือหรือแท็บเล็ต หรือคุณลักษณะอื่นใดหรือแพลตฟอร์มอื่นของ KAYAK (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์ของเรา") ย่อมแสดงว่าคุณตกลงที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้แล้ว คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ ในข้อกำหนดเหล่านี้ คำว่า "เรา" "ของเรา" หรือ "KAYAK" หมายถึง KAYAK Software Corporation และ "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึง คุณในฐานะที่เป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา

ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิคุณในการเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลหรือการเป็นตัวแทนในการฟ้องร้องคดี

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการโพสต์ข้อกำหนดฉบับใหม่ลงบนเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่กระทบสิทธิและข้อผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่คุณยังใช้เว็บไซต์ของเราต่อหลังจากมีการโพสต์ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง จะถือว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับ ณ เวลาที่คุณใช้งาน โปรดทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดนี้หรือการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือไม่พอใจกับเว็บไซต์ของเราไม่ว่าในลักษณะใด วิธีแก้ไขวิธีเดียวของคุณคือการยุติการใช้งานเว็บไซต์ของเราทันที

1. เราไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเดินทาง

เว็บไซต์ของเราเป็นเสิร์ชเอนจินด้านการเดินทาง KAYAK จะไม่จัดหา เป็นเจ้าของ หรือควบคุมบริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา เช่น เที่ยวบิน ที่พัก รถเช่า แพคเกจ หรือประกันการเดินทาง ("ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง") ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือให้บริการโดยบุคคลภายนอก ("ผู้ให้บริการการเดินทาง") โดยตรง (เช่น สายการบิน) หรือในฐานะตัวแทน (เช่น บริษัทตัวการแทนท่องเที่ยวออนไลน์) ผู้ให้บริการการเดินทางจะรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการการเดินทางจะมีผลบังคับใช้กับการจองของคุณ ดังนั้น คุณต้องยอมรับและทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านั้น นอกจากนี้ ข้อกำหนดของผู้ให้บริการการเดินทางที่แท้จริง (สายการบิน โรงแรม ผู้ปฏิบัติงานกิจการทัวร์ ฯลฯ) จะมีผลบังคับใช้กับการเดินทางของคุณ ดังนั้น คุณต้องยอมรับและทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านั้นด้วย การติดต่อของคุณกับผู้ให้บริการการเดินทางใดๆ ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการยอมรับความเสี่ยงของคุณเองและ KAYAK ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความผิดพลาดขึ้นกับการจองของคุณหรือในระหว่างการเดินทางของคุณ

การแสดงบนเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางหรือผู้ให้บริการการเดินทางมิได้มีนัยเป็นการแนะนำ หรือแสดงถึงการให้คำแนะนำไม่ว่าในลักษณะใดโดย KAYAK สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางหรือผู้ให้บริการการเดินทางดังกล่าว หรือการเป็นสปอนเซอร์หรือการอนุมัติใดๆ ของ KAYAK โดยผู้ให้บริการการเดินทางดังกล่าว หรือความเกี่ยวเนื่องระหว่างผู้ให้บริการการเดินทางดังกล่าวกับ KAYAK

KAYAK ทำการโฮสต์เนื้อหา รวมถึงราคา ที่มีเผยแพร่โดย หรือได้รับจากผู้ให้บริการการเดินทาง KAYAK ไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดต่อความถูกต้อง ความทันท่วงที หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาดังกล่าว เนื่องจาก KAYAK ไม่มีอำนาจควบคุมผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง และไม่ยืนยันเนื้อหาที่อัพโหลดโดยผู้ให้บริการการเดินทาง จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรับประกันราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราได้ การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างต่อเนื่อง และการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ค่าบริการ ค่าสัมภาระที่เช็คอิน ภาษี และค่าธรรมเนียมท้องถิ่น) อาจมีผลใช้บังคับ คุณควรตรวจสอบเป็นประจำว่าราคาที่ขอทำการจองนั้นเป็นราคาที่คุณคาดไว้หรือไม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางบางอย่างอาจจำหน่ายในสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า หรือที่คุณได้เลือกไว้ในการแสดงผลการค้นหา การแปลงสกุลเงินของเราทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือว่าถูกต้อง และเป็นข้อมูลตามเวลาจริง อัตราที่แท้จริงอาจแตกต่างจากนี้ และผู้ให้บริการการชำระเงิน (เช่น บริษัทบัตรเครดิตของคุณ) อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน และใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินของวันอื่น

2. การจองผ่าน KAYAK

หากคุณทำการจองผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางผ่านเว็บไซต์ของเรา การจองนั้นจะดำเนินการกับผู้ให้บริการการเดินทางที่ระบุชื่อไว้ในหน้าการจอง และเว็บไซต์ของเราจะทำหน้าที่เป็นส่วนการติดต่อผู้ใช้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ KAYAK ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการจองหรือต่อผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง เนื่องจาก KAYAK ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำคำอธิบายผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง ในการกำหนดราคา และในการจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางที่คุณจอง หากคุณมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดๆ เกี่ยวกับการจองของคุณและ/หรือผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทาง คุณตกลงที่จะติดต่อและแก้ไขเรื่องเหล่านี้กับผู้ให้บริการการเดินทาง และมิใช่ติดต่อเรา

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

เรา รวมทั้งบริษัทในเครือต่างๆ ของเรา ผู้ให้บริการการเดินทาง และผู้ออกใบอนุญาตอื่นๆ เป็นเจ้าของข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีในเว็บไซต์ของเรา คุณจะไม่ทำสำเนาหรือถ่ายโอนเนื้อหาใดๆ เว้นแต่เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เชิงพาณิชย์ ประกาศแจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราต้องปรากฏอยู่บนสำเนาทั้งหมดที่คุณพิมพ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ KAYAK หรือการมอบหมายของบริษัทบนเว็บไซต์ของเราเป็นของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องและอาจมีการระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตนเท่านั้น คุณควรติดต่อบุคคลภายนอกที่เหมาะสมหากต้องการข้อมูลที่สมบูรณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายดังกล่าวและสถานะการจดทะเบียนของพวกเขา การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณไม่ได้เป็นการให้ใบอนุญาตใดๆ แก่คุณหรือไม่ได้เป็นการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา

4. การใช้เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถใช้หรือลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์ของเราหรือใช้แผนการเดินทางเท่านั้น หากคุณมีอายุมากพอในทางกฎหมายและสามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพัน หากคุณกลายเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนหรือทำการจอง ซึ่งส่งผลให้มีการจัดทำบัญชีแผนการเดินทางขึ้น คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่าน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และข้อมูลบัญชีของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเราทั้งหมดโดยคุณ หรือโดยบุคคลใดก็ตามที่ใช้รหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ (โดยได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ) และบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงกำหนดการการเดินทางของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งแก่เราต้องถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด หากมีข้อมูลใดๆ ของคุณเปลี่ยนแปลง คุณต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นทันที หากคุณมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกเปิดเผย หรือมีการใช้ข้อมูล หรือคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา) คุณต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับผลกระทบทันที

หากคุณตัดสินใจที่จะรับข้อความหรือการสื่อสารอื่นๆ จากเว็บไซต์ของเราโดยตรงไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันของคุณแก่เรา การปรับปรุงแอปบนมือถือให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นในการรับข้อความดังกล่าว เราจะไม่รับผิดต่อข้อมูลที่ส่งมายังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ล้าสมัยของคุณ หรือการใช้แอปบนมือถือที่ล้าสมัย หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ หรือเปิดใช้งานบริการที่จัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราบนอุปกรณ์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณก่อนที่จะถ่ายโอนหรือกำจัดอุปกรณ์ดังกล่าว การลบข้อมูลของคุณ หรือปิดใช้งานการเข้าถึงซอฟต์แวร์ หรือบริการดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล หรือบัญชีของคุณโดยมิได้รับอนุญาต

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อต้นหาข้อเสนอการเดินทางที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และห้ามใช้เว็บไซต์ของเราในการสำรองที่นั่งที่เป็นเท็จ เป็นการฉ้อโกง หรือเก็งกำไร หรือการสำรองที่นั่งโดยคาดว่าจะมีความต้องการสูง การใช้เว็บไซต์ของเรา ย่อมแสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา และประเทศของคุณเอง รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับการส่งออกข้อมูลทางเทคนิค

นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่กระทำสิ่งใดต่อไปนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งเป็นการล่วงหน้าจาก KAYAK:

(i) เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยกระบวนการแบบแมนวลหรืออัตโนมัติเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณหรือเพื่อรวมหน้า KAYAK ไว้ในดัชนีการค้นหา ห้ามใช้ระบบอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อแยกข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ("การดึงข้อมูลจากหน้าจอ") เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ

(ii) ละเมิดข้อจำกัดใน Robot Exclusion Header บนเว็บไซต์ของเราหรือลัดขั้นตอนหรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

(iii) เชื่อมโยงโดยตรงไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ของเราไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดๆ

(iv) ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจวัตรใดๆ ที่แทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการปฏิบัติงานตามปกติของเว็บไซต์ของเราหรือดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดโหลดที่ไม่สมเหตุสมผลบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายของเรา

(v) ทำซ้ำ จำลอง ทำสำเนา จำหน่าย ซื้อขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราอย่างไม่เหมาะสม

(vi) ใช้คุณลักษณะใดๆ ของเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย หรือน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นใดตามที่เราระบุ

(vii) โพสต์หรือแจกจ่ายเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราโดยเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ หรือกฎหมายที่บังคับใช้

(viii) ใช้เว็บไซต์ของเราในการเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

(ix) ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆ หรือ

(x) ส่งโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา

เราอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวได้ทุกเมื่อ และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือความรับผิดชอบ เลื่อน ยกเลิก หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนประกอบเว็บไซต์ของเราทั้งหมด นอกจากนี้คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ ที่นี่

5. ทริป

หากคุณใช้ ทริป คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลการเดินทางและเนื้อหาอื่นใดที่คุณอัปโหลด ส่ง หรือแบ่งปันกับเราหรือผู้อื่นบนหรือผ่าน ทริป (เรียกรวมกันว่า "ทริป") และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ส่งหรือแบ่งปัน ทริป ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปัน คุณมีหน้าที่จะต้องจัดทำสำเนาการสำรองข้อมูลและเปลี่ยน ทริป ใดๆ ที่คุณให้แก่เราโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เมื่อคุณให้ข้อมูลทริปแก่เรา หรือทำการจองผ่าน KAYAK ย่อมแสดงว่าคุณอนุญาตให้เราทำสำเนาตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและการนำเข้า ทริป โดยการจัดหา ทริป ให้แก่เรา ย่อมแสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิในการให้สิทธิใช้งานที่ใช้ได้ทั่วโลก ได้รับการจ่ายเงินเต็มจำนวน สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ใช่การให้เอกสิทธิ์เฉพาะ สามารถใช้ได้ต่อเนื่องและไม่สามารถเพิกถอนได้แก่เรา (โดยเราสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงโดยอิสระ) เพื่อใช้ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง จัดรูปแบบใหม่ แปล รวบรวมและแจกจ่าย ทริป นั้นที่เราได้รับจากคุณเพื่อจุดประสงค์ใดๆ รวมถึงจุดประสงค์ทางธุรกิจ เชิงพาณิชย์ การตลาด การโฆษณา หรืออื่นใด และเพื่อจัดเตรียมผลงานดัดแปลงของ ทริป นั้น หรือรวมเข้ากับงานอื่นๆ คุณอาจลบ ทริป ของคุณจาก ทริป ต่างๆ เมื่อใดก็ได้ แต่สิทธิการใช้งานที่คุณให้แก่เราจะยังคงมีผลใช้บังคับ คุณเข้าใจว่าเราไม่ได้ควบคุมและเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการตรวจทาน ทริป อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไข หรือลบ ทริป ใดๆ หรือบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ

เราเคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและเราห้ามผู้ใช้มิให้ทำการอัพโหลด โพสต์ หรือส่งในลักษณะอื่นซึ่งเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น มายังเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นโดยผ่านแผนการเดินทาง หากคุณเชื่อว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของคุณได้ถูกละเมิด โปรดไปที่ขั้นตอนการร้องเรียนสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเรา ซึ่งอยู่ for download here (pdf 23 kB) และปฏิบัติตามคำแนะนำในที่นั้นหรือส่งหนังสือแจ้งมาถึงเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อที่ 14

7. การปฏิเสธการรับประกัน

เว็บไซต์ของเรา เนื้อหาและบริการทั้งหมดที่มีให้บนเว็บไซต์ของเราและกำหนดการต่างๆ ทั้งหมดที่คุณได้รับผ่านแผนการเดินทางนั้นมีให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามสภาพที่มีอยู่" เนื้อหาของเราสร้างขึ้นโดยส่วนใหญ่ในรูปแบบอัตโนมัติ จึงอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เรามักจะมีผลการค้นหาจำนวนมาก แต่ผลการค้นหาเหล่านั้นไม่ครอบคลุมทั้งหมดและไม่แสดงผู้ให้บริการและข้อเสนอที่มีให้บริการทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ได้แสดงราคาที่ถูกที่สุดที่มีให้เสมอ KAYAK ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งภายในขอบเขตสูงสุดของการรับประกันทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใดๆ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และความปลอดภัยและความถูกต้อง รวมทั้งการรับประกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยการใช้งานการค้า การดำเนินข้อตกลง หรือผลการปฏิบัติงาน

8. ความรับผิดของเรามีขอบเขตจำกัด

เรา (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการของเรา) ขอยกเว้นในที่นี้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งความรับผิดชอบและความรับผิดใดๆ สำหรับสิ่งต่อไปนี้ (a) การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อ (หรือการติดไวรัส) เครื่องคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นของคุณอาจเป็นผลจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา การดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราโดยคุณ หรือการใช้แผนการเดินทางโดยคุณ หรือ (b) การบาดเจ็บใดๆ การเสียชีวิต การสูญเสีย การอ้างสิทธิ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ความล่าช้า หรือความเสียหายโดยตรง ในกรณีพิเศษ ความเสียหายจากการลงโทษ หรือเกี่ยวกับการลงโทษ ความเสียหายโดยอ้อม หรือที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาหรือที่เป็นผลตามมาในลักษณะใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไรหรือเงินออม) ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เคร่งครัดหรือสิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือในแนวทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้คือ (i) การใช้เว็บไซต์ของเรา แผนการเดินทาง หรือเนื้อหาของเราไม่ว่าในลักษณะใดๆ (ii) การไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้หรือไม่สามารถใช้องค์ประกอบใดๆ ของเว็บไซต์นี้สำหรับการสำรองที่นั่งหรือการจอง) หรือ (iii) ผลการปฏิบัติงานหรือการไม่ปฏิบัติงานโดยเราหรือผู้ให้บริการการเดินทางใดๆ แม้ว่าเราได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวหรือฝ่ายอื่นใด บางรัฐหรือบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิด ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้หรือบังคับใช้เฉพาะบางส่วนต่อคุณ

9. คุณตกลงที่จะปกป้องเรา

ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และป้องกันอันตรายแก่เราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนแต่ละคนของเรามิให้ได้รับอันตรายจากและต่อการอ้างสิทธิ์ การฟ้องร้องดำเนินคดี การรับผิด ค่าใช้จ่าย การสูญเสียหรือความต้องการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางบัญชีที่สมเหตุสมผล ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ กับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยคุณหรือข้อตกลงที่จัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง การที่คุณละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ และการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา แผนการเดินทาง หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยคุณ

10. ลิงก์ต่างๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุม หรือเราไม่มีส่วนรับผิดชอบ ("เว็บไซต์อื่นๆ") เราจัดหาลิงก์เหล่านี้เพื่อให้คุณใช้อ้างอิงและเพื่อความสะดวก และไม่ได้รับรองเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ สำหรับพวกเขาหรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้เว็บไซต์เหล่านี้ คุณควรดูข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบอื่นๆ ที่แยกต่างหากซึ่งโพสต์บนเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น คุณตกลงที่จะไม่สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ใดๆ รวมถึงเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณควบคุม มายังเว็บไซต์ของเรา

11. กฎระเบียบของบริษัทขนส่งทางอากาศ

การหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของบริษัทขนส่งทางอากาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของการออกตั๋วแบบต่อเนื่อง (การซื้อตั๋วสองใบขึ้นไปซึ่งวันที่เดินทางซ้อนกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการเข้าพักขั้นต่ำ) และการออกตั๋วที่ไม่แจ้งเมือง (การซื้อตั๋วโดยรวมส่วนต่างๆ ที่ผู้ซื้อไม่มีความประสงค์จะใช้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างราคาของบริษัทขนส่งทางอากาศ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อห้ามโดยบริษัทขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่ การใช้แนวทางการออกตั๋วที่ถือเป็นข้อห้ามนี้อาจส่งผลให้บริษัทขนส่งทางอากาศดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกตั๋ว การปฏิเสธการอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน การเพิกถอนไมล์สะสมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตของผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บที่สนามบิน หรือการส่งใบแจ้งหนี้ในอนาคต

12. KAYAK Mix

ในกรณีของ KAYAK Mix เว็บไซต์ของเราแสดงผลการค้นหาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางต่างๆ รวมกัน เช่น ผลการค้นหาเที่ยวบินและโรงแรมที่แยกจากกัน หรือเที่ยวบินเที่ยวเดียวจำนวนสองเที่ยวบิน แทนที่จะเป็นเที่ยวบินไปกลับ หากคุณใช้ผลการค้นหาเหล่านี้ คุณจะทำการจองสองรายการแยกจากกันโดยใช้กฎระเบียบและนโยบายที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมสัมภาระ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเครื่อง และการคืนเงิน) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการจองรายการใดรายการหนึ่งของคุณจะไม่ส่งผลต่อการจองอีกรายการหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น หากเที่ยวบินเริ่มแรกของคุณถูกยกเลิกไม่ว่าโดยคุณหรือโดยสายการบิน สายการบินอีกสายการบินหนึ่งที่คุณได้จองไว้สำหรับเที่ยวบินขากลับจะไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องทำการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้คุณ) หากคุณเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อทำการเช็คอินและที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง คุณอาจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าคุณมีเที่ยวบินขากลับ

13. ข้อกำหนดทั่วไป

เราอาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ การที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องย่อมแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดในฉบับก่อนหน้าทั้งหมด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่อข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ที่ได้สมัครไว้ก่อนวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้กับคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งคุณล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงทางอีเมล) และ/หรือ (หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน) โดยการยกเลิกบัญชีของคุณและการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยคุณ

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นการระบุว่าคู่สัญญาฝ่ายใดเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นธุรกิจร่วมทุนหรือหุ้นส่วนไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ห้ามคุณมอบหมาย แต่งตั้ง หรือโอนสิทธิหรือข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจมอบหมายสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยที่ไม่ถือว่าการมอบหมายดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้และโดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สิทธิของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ สิทธิบัตรหนึ่งหรือสองรายการอาจมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้และต่อคุณลักษณะและบริการต่างๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาหมายเลขดังนี้: 8,095,536; 7,979,457; 7,917,387; 7,774,331; 7,668,811; 7,668,809; 7,627,606; 7,587,678; 7,483,883; 6,529,908

หากเราไม่ดำเนินการกับการละเมิดของคุณหรือการละเมิดของบุคคลใดในบางครั้ง จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิ์ของเราในการดำเนินการกับการละเมิดในอนาคตหรือที่คล้ายกัน หากศาลพบว่าข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่มีผล ข้อกำหนดข้อนั้นจะบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาตให้ทำได้ และข้อกำหนดข้ออื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้และสามารถใช้ได้ ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง ประกอบกันขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราสองฝ่ายที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณ รวมถึงแผนการเดินทาง และใช้แทนบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ กฎหมายแห่งรัฐคอนเนตทิคัต (สหรัฐอเมริกา) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน จะกำกับดูแลข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยคุณและเรา หากคุณดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณ รวมถึงแผนการเดินทาง หรือข้อกำหนดเหล่านี้ หรือบริการของเรา คุณตกลงที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวในศาลของรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในนิวฮาเวน รัฐคอนเนตทิคัต (สหรัฐอเมริกา) หากคุณเป็นผู้บริโภค กฎหมายอาจอนุญาตให้คุณนำการฟ้องร้องคดีขึ้นสู่ศาลในสถานที่ที่คุณมีภูมิลำเนา ในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวหรือในการดำเนินการใดๆ ที่เราอาจเป็นผู้ริเริ่ม ฝ่ายที่ชนะคดีจะมีสิทธิเรียกคืนค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งที่ต้องเสียภาษีและไม่เสียภาษี และค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ คุณยอมรับว่าข้อโต้แย้ง การอ้างสิทธิ และการฟ้องร้องคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและ/หรือข้อกำหนดเหล่านี้ จะได้รับการไกล่เกลี่ยเป็นรายบุคคล โดยไม่นำไปสู่รูปแบบใดๆ การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

14. ความคิดเห็นของคุณ

เราส่งเสริมให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นกับเราและสอบถามเราได้ ที่นี่ แต่เราอาจไม่สามารถตอบความคิดเห็นหรือคำถามเหล่านั้นทั้งหมด โปรดทราบว่าเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อการทบทวนแนวความคิดที่ไม่ได้ร้องขอสำหรับธุรกิจของเรา (เช่น แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการโฆษณา) และจะไม่รับผิดใดๆ ต่อผลของความคล้ายกันระหว่างแนวความคิดเหล่านั้นกับเนื้อหาที่อาจปรากฏในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ KAYAK ในอนาคต นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดก็ตามที่คุณส่ง รวมถึงความน่าเชื่อถือ ความแปลกใหม่ และลิขสิทธิ์ โปรดอย่าเปิดเผยความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับอื่นใดในข้อความของคุณ สิทธิใดๆ ทั้งหมดในเนื้อหาที่ส่งถึงเราจะกลายเป็นทรัพย์สินที่เป็นเอกสิทธิ์ของ KAYAK นอกจากนี้ โดยการส่งความคิดเห็น ย่อมแสดงว่าคุณให้สิทธิใช้งานที่ใช้ได้ทั่วโลก ได้รับการจ่ายเงินเต็มจำนวน สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ใช่การให้เอกสิทธิ์เฉพาะ สามารถใช้ได้ต่อเนื่องและไม่สามารถเพิกถอนได้แก่เรา (โดยเราสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงโดยอิสระ) เพื่อใช้ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง จัดรูปแบบใหม่ แปล รวบรวมและแจกจ่ายความคิดเห็นที่เราได้รับจากคุณเพื่อจุดประสงค์ใดๆ รวมถึงจุดประสงค์ทางธุรกิจ เชิงพาณิชย์ การตลาด การโฆษณา หรืออื่นใด

เว็บไซต์ของเราดำเนินการโดย:

KAYAK Software Corporation

7 Market Street

Stamford, CT 06902

USA

อัพเดทครั้งสุดท้าย: 8 กุมภาพันธ์ 2016

ลืมรหัสผ่าน?

ใส่ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในช่องด้านล่างนี้ และเราจะส่งลิงก์ไปให้คุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

ยกเลิก